• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos ramybę, meilę, atleidimą savo neprieteliams. . Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą. Dovanokit meilę visur ir visada. Su Šv. Velykom!
  • Teprisikelia mūsų širdys Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei.. Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!
  • Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų, Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų. Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų, Šį rytą palink kėt skubu ir bučinį skruostan nešu!
  • Ridu ridu margučiuką Atvelykio takučiu. Nupiešiau ant jo paukščiuką, Kad užtektume dainų, Kad žydėtų mūsų dienos, Darbus laimintų dangus, Kad sugriūt tų kreivos sienos, Kai tekės sėkmės medus!
  • Pasveikinkim bundančią žemę malda - Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys. Pasvei ikinkit bundančią žemę malda Ir būkit laimingi kasdien, visada!
  • Lai šitos šventės spinduliai apšviečia jūsų sielas, Kurios, išvargintos sunkumų, barasi ant Dievo. Lai jūsų stalo šiluma sušildo artimuosius, Kurie l lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių žodžių. Ir lai, sudaužus kiaušinius, sudūžta visos bėdos, Sudūžta pyktis ir pagieža!
  • Kai varpai Velykų Ankstų rytą gaus, Vėl dievas malonėm Lai tave apgaubs. Džiaugsmas, meilė ir viltis Visada telydi, Atgimimo džiaugsmas Širdyje težydi!
  • Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Su Šv. Velykom!